Súťažný tím žiakov našej školy v zložení Henrieta Majerčáková, Kristína Bodyová zo IV. D triedy a Filip Kubala zo IV. C triedy pod vedením Ing. Kataríny Gajdošovej sa v rámci elektronického kola olympiády o Európskej únii umiestnili v prvej desiatke z 230 zúčastnených škôl zo Slovenska a postúpili do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2018 v priestoroch auly Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na súťaži boli prítomní 3 europoslanci - Monika Beňová, Jana Žitňanská a Ivan Štefanec vo funkcii porotcov celej súťaže. Súťaž mala dve časti s otvorenými a uzavretými náročnými otázkami. 

Náš súťažný tím obsadil v silnej konkurencii študentov z gymnázií pekné 4. miesto.

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne schôdze Rodičovského združenia, ktoré sa budú konať vo štvrtok 22. novembra 2018 so začiatkom o 16.30 h v triedach 1. až 4. ročníka.

Tešíme sa na Vašu účasť.

V dňoch 7. a 8. novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na XI. ročníku súťaže ZAV ZVOLEN 2018 v  spracovaní textu na počítači, ktorá sa konala v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na súťaži sa zúčastnilo 37 žiakov z 19 stredných škôl zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, keďže súťaž sa konala pri príležitosti 100. výročia založenia spoločnej Československej republiky. Naši žiaci Peter Funket a Zuzana Pojedincová z III. A triedy sa v súťaži družstiev umiestnili na veľmi peknom 4. mieste z 19 stredných škôl. 

Dňa 25. 10. 2018 sa v Aréne Poprad uskutočnila Burza odborného vzdelávania a práce, na ktorej sme prezentovali študijné odbory a činnosti Obchodnej akadémie Poprad. Burzu organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Poprad a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Poprad. Návštevníkmi burzy boli predovšetkým žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl.

V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja dňa 23. 10. 2018 sme v našej škole uskutočnili viaceré aktivity, napr. žiaci našej školy sa zúčastnili na besede s poslancami Zastupiteľstva PSK Mgr. Štefanom Pčolom a PaedDr. Patríciou Bujňákovou. V školskom rozhlase sme si vypočuli reláciu o PSK, navštívili nás aj seniori z Klubu seniorov Poprad - Veľkej. Pripravili sme prezentáciu o zaujímavostiach Prešovského kraja, najmä z hľadiska možností regionálneho cestovného ruchu a naši žiaci študijného odboru služby v cestovnom ruchu prezentovali svoje prezentácie zo súťaží. V spolupráci s Katolíckou univerzitou, pobočkou Poprad, sa žiaci 4. ročníka zúčastnili na workshope "Vzdelávanie v mojom meste". Žiaci 1. ročníka navštívili Podtatranské múzeum a žiaci 2. a 3. ročníka Podtatranskú knižnicu. Uskutočnil sa aj priateľský futsalový zápas dievčat so SZŠ v Poprade.

Žiaci našej školy sa mali možnosť presvedčiť, že Prešovský kraj ponúka bohaté možnosti pre kultúrny život, cestovný ruch, vzdelávanie, prácu aj pre bežný každodenný život. 

Vo dňoch 17. – 18. októbra 2018 sa žiaci troch cvičných firiem z našej školy zúčastnili už 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem V4.

Obchodnú akadémiu Poprad zastúpili na veľtrhu žiaci IV. C triedy so svojimi troma cvičnými firmami: A & G AREA, s. r. o., Hotel Victory, s. r. o. a BATHRELAX – CF, s. r. o.

V konkurencii 26 cvičných firiem neobsadili popredné priečky, ale určite nás nezahanbili svojimi stánkami, katalógmi, či samotnou prezentáciou. Okrem slovenských firiem, svoju činnosť prezentovali aj žiaci z Českej republiky a Poľska.

Našim cvičným firmám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov na ďalších veľtrhoch a prezentáciách.

Naši chlapci obsadili po jedinej prehre v celom turnaji okresného kola vo futsale krásne

2. miesto. Školu vzorne reprezentovali:
Andrej Dragoš, Peter Horník, Tobiáš Chorovský, Michal Kaprál - III. C trieda
Róbert Pavlikovič - III. B trieda
Dominik Klein, Marek Trajteľ, Oliver Kačica - II. D trieda
Erik Pitka, Marko Špiner, Matej Belončák - II. B trieda

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Dňa 18. októbra 2018 žiaci 1. a 2. ročníka našej školy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi v sprievode vyučujúcich Mgr. Lýdie Budzákovej a PaedDr. Ivety Bendíkovej.

Žiaci našej školy sa v dňoch 09. 10. - 11. 10. 2018 zúčastnili na školskej exkurzii. V utorok 9. októbra 2018 navštívili Mincovňu v Kremnici a večer sa zúčastnili na divadelnom predstavení Veselé paničky windsorské v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. V stredu 10. októbra 2018 boli na exkuzii vo firme LKW Walter a absolvovali aj prehliadku Viedne. Vo štvrtok 11. októbra navštívili Národnú radu Slovenskej republiky a svoj školský zájazd ukončili prehliadkou Bratislavy a hradu Devín.

Deň Prešovského samosprávneho kraja - 23. 10. 2018

 Program aktivít v Obchodnej akadémii Poprad

1.      Besedy žiakov s poslancami Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v prednáškovej miestnosti OA Poprad

-        s Mgr. Štefanom Pčolom – žiaci 3. roč.,

-        s PaedDr. Patríciou Bujňákovou – žiaci 1. roč.

2.      Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja – najmä v súvislosti s možnosťami rozvoja regionálneho cestovného ruchu

-        prezentačné panely o PSK,

-        prezentácie žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu – Vernár, Liptovská Teplička, Kvetnica, Kežmarok, modrotlač... – „To najlepšie našich žiakov zo súťaží - Top turistická destinácia regiónu, Vitajte v našom regióne“

3.      Návšteva Podtatranského múzea v Poprade – žiaci 1. roč. v rámci predmetu občianska náuka

4.      Návšteva Podtatranskej knižnice – v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra

5.      Relácia v školskom rozhlase na tému „Prešovský samosprávny kraj“

6.      Workshop „Vzdelávanie v mojom meste v kontexte s praxou“

-        realizovaný v spolupráci s Katolíckou univerzitou, katedra manažmentu, Poprad; za zamestnávateľa – účasť zástupcu Tatry mountain resorts, a. s.,

-        prezentácia školy – Obchodnej akadémie Poprad v súvislosti s prípravou absolventov pre trh práce a možnosťami ďalšieho štúdia na vysokých školách,

-        účasť žiakov 4. ročníka na workshope.

Dňa 18. septembra 2018 sa v mestečku Modra blízko Bratislavy konal workshop k projektu, ktorý nesie názov „Mladí, nebojme sa podnikať!“

Projektje zameraný na cieľovú skupinu stredoškolákov, ktorí na budúci školský rok zmaturujú a budú sa chcieť uplatniť na trhu práce. A podnikanie v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky je nevyplnený priestor v Slovenskej republike. Workshopu sa zúčastnili žiaci 3. ročníka z troch škôl – spod Tatier my, žiaci Obchodnej akadémie v Poprade, z Liptova žiaci Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša a žiaci SOŠ záhradníckej v Malinove z oblasti Podunajskej nížiny. Skúsenosti nám odovzdávali odborníci z cestovného ruchu, ekonómie a IKT.

Projekt „Mladí, nebojme sa podnikať!“bol vytvorený s cieľom ukázať, čo dokážu kreatívni, mladí ľudia vytvoriť za krátke obdobie v oblasti podnikania vo vidieckej turistike. Vytvára priestor pre študentov, aby prezentovali vlastné nápady týkajúce sa agroturistiky a vidieckej turistiky. 

Očarení sme boli priestormipre workshop. Úžasné zázemie poskytol 3-hviezdičkovýPenzión Harmónia, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Harmónia – prímestskej časti mesta Modra, ležiacej medzi okrajovými lesmi Malých Karpát. Ticho, zeleň, priestory na odborné diskusie a relax, super kuchyňa, komfortné ubytovanie – ideálne prostredie pre mladých ľudí, ktorí sa môžu inšpirovať pri realizácii svojho projektu.

Milý personál penziónu sa postaral nielen o skvelý priebeh celého workshopu a vytvoril nám vynikajúce podmienky, ale rozhovormi a besedou sme sa dozvedeli aj o histórii mestečka Modra a sile ľudskej vôle.

Domov sme si odniesli veľa vedomostí a poznatkov, ktoré využijeme pri realizácii našich nápadov.

                                                                                                                             Mariana Cimbalistová, žiačka III. A triedy

Naša škola je zapojená do projektu “PP Poradca pre školy – prepájame teóriu s praxou“, ktorý je realizovaný v spolupráci s firmou Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina - www.pp.sk

Štipendiá v školskom roku 2018/2019

 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.  

Výška štipendia 

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je: 

a)    46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 

b)    32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c)    23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.  

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. 

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty: 

·         205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

·         143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 

·         93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Možnosť poskytnutia štipendia konzultujte, prosím, s ekonómkou školy Mgr. Gajanovou.

Platba stravného: len cez účet

  • 27,- € na účet SK 40 0900 0000 0051 4662 2470
  • názov účtu – meno stravníka
  • variabilný symbol /VS/ – každý stravník má svoje číslo
  • konštantný symbol – 0308
  • špecifický symbol – mesiac, za ktorý sa platí
  • dátum platenia – do 20-teho mesiac vopred
  • trvalý príkaz – do mája

     -    volať ohľadom VS na tel. číslo 0910154130

Dňa 25. júna 2018 sa naši žiaci zúčastnili na akcii "Beh olympijského dňa".

Vyhodnotenie behu olympijského dňa

Triedy 
1. miesto - II.B
2. miesto - II.C
3. miesto - I. A
Jednotlivci
Dievčatá
1. miesto - A.Knežníková II. B
2.miesto - K.Lacková III.A
3. miesto - M.Chlepková I.A
Chlapci
1. miesto - D. Klein I. D
2. miesto - T.Chorovský II. C
3. miesto - T. Jackovič I.A

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top